Opis zajęć

Zajęcia „Prawo Na Co Dzień” są zajęciami akademickimi, skierowanymi do studentów prawa. Celem zajęć jest efektywne przygotowanie ich uczestników do przekazania wiedzy na temat prawa, wykorzystania przepisów i procedur prawnych do rozwiązywania swoich problemów nie-prawnikom.

Przy wykorzystaniu interaktywnych metod nauczania, młodzi ludzie uczą się prawa niejako na nowo. To, co wiedzą, zostaje skonfrontowane z zasadami komunikacji (jak mówić o prawie, żeby przekazać jasną i zrozumiałą informację nie-prawnikowi?), z zasadą utylitarności prawa (jakie procedury są dostępne, by móc zrealizować swoje prawo? gdzie dochodzić ochrony prawa? co to znaczy „mieć prawo”?), a także z koniecznością reagowania na stosowania prawa, takim jakim jest (lege lata), przy kreatywnym postulowaniu, jakie to prawo powinno być (lege ferenda).

Przeszkoleni i merytorycznie przygotowani studenci udają się następnie poza uczelnię, by przekazać pragmatyczną, życiowo przydatną cześć swojej wiedzy m.in. uczniom szkolnym i osobom odbywającym kary izolacyjne.

Trenerzy PSEP, wykwalifikowani prawnicy, prowadzą szkolenia i warsztaty prawnicze także dla funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, dla nauczycieli szkolnych i dla wszystkich grup zawodowych, w których istnieje potrzeba znajomości określonego działu prawa.