jesteś tu: Daphne

Program szczegółowy UE – Daphne III

Daphne III to program szczegółowy Unii Europejskiej przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 20 czerwca 2007 r. Głównym założeniem tego programu jest zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka. Realizację programu przewidziano na lata 2007–2013. Daphne III jest częścią programu „Prawa Podstawowe i Sprawiedliwość” i stanowi kontynuację działań Unii ukierunkowanych na walkę z przemocą.

Działalność PSEP w ramach Daphne III

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej realizuje w Polsce ponadnarodowy projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach wdrażania Daphne III: Dziewczęta stosujące przemoc – interwencje i prewencja.

Opis projektu:

Realizacja projektu Dziewczęta stosujące przemoc– interwencje i prewencja ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat zjawiska stosowania przemocy fizycznej przez dziewczęta w wieku 10 – 19 lat. Czy dziewczyny stosują przemoc fizyczną częściej niż kiedyś? a może to raczej media nagłaśniają temat, który zawsze istniał, ale nie był nośny? Ponadnarodowy wymiar projektu stwarza możliwość ujęcia tej kwestii z szerszej perspektywy. Różne doświadczenia państw europejskich w zakresie występowania, dostrzegania, reagowania i przeciwdziałania przemocy i agresji wśród dziewcząt mają dostarczyć wiedzy o tym, jak najskuteczniej je wspierać, gdy już zetkną się z tymi zjawiskami.

W ramach realizacji projektu sprawdzimy, jak problem przemocy i agresji wśród dziewczyn w wieku 10–19 lat jest opisywany w literaturze specjalistycznej i w prasie, zbadamy również, jak polskie prawo reguluje sytuację dziewczyn, które dopuszczają się czynów przemocowych. Prześledzimy stosowne statystyki, chcąc dociec, czy i ile odnotowano przypadków dopuszczenia się przez dziewczyny czynów z wykorzystaniem przemocy fizycznej. Próbując określić skalę i powagę zjawiska, zwrócimy się do praktyków – osób pracujących z młodzieżą na co dzień – z prośbą o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. w tym celu przeprowadzimy ankietę. Zorganizujemy także seminaria i konferencje, rozpowszechniając informacje płynące z porównania realizacji powyższych działań przez partnerów projektu w poszczególnych krajach. Chcąc jak najpełniej czerpać z dotychczasowych doświadczeń instytucji zaangażowanych w realizację projektu, przeprowadzimy wspólnie międzypaństwową wymianę pracowniczą. Dzięki temu partnerzy projektu będą mogli przyjrzeć się z bliska metodom pracy stosowanym przez pozostałych partnerów w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wśród dziewcząt. Ideą projektu jest także uwzględnienie punktu widzenia samych zainteresowanych – dziewczyn, które miały problemy z przemocą (stosowały przemoc). Będziemy starali się poznać ich opinie na temat metod wykorzystywanych w pracy z młodymi osobami uwikłanymi w problemy przemocowe. Które z nich były dla nich pomocne? Które postrzegają jako wartościowe, a które nie?

Wnioski płynące z realizacji projektu zostaną ujęte w specjalnym raporcie.

Partnerzy projektu:

Sagene District – Oslo, Norwegia (koordynator projektu)
Zora – Monachium, Niemcy
Instituto Alicantino de la Familia – Alicante, Hiszpania
Guts – Gothenborg, Szwecja
Youth Offending Team – Londyn, Anglia
Youth Offending Service – Swansea, Walia
PSEP – Warszawa, Polska

Termin realizacji projektu:

11 luty 2013 r. – 11 luty 2015 r.