jesteś tu: Archiwum->2013

Archiwum 2013

LISTOPAD

25-29 listopada 2013

Raport „Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencja” – wizyta studyjna w Walii.


17-19 listopada 2013

W dniach 17-19 listopada 2013 r. trenerzy PSEP przeprowadzili zajęcia m.in. z prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, a także z zakresu praw człowieka i sprawiedliwości naprawczej dla uczestników szkolenie ”Edukacja prawna w podstawie programowej” zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem szkolenie jest wsparcie nauczycieli odpowiedzialnych za wdrażanie edukacji prawnej w szkole (nauczycieli konsultantów i specjalistów ośrodków doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli przedmiotów zawierających edukację prawną w podstawie programowej).

Ponownie szczególne podziękowania składamy na ręce pani Iwony Kurowskiej za fachowe zorganizowanie całego przedsięwzięcia.

Trenerzy PSEP:
Ewa Kania-Łuczak – prawniczka, konsultantka Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i redaktorka tekstów prawnych Presspublica,
Krzysztof Cieszkowski – członek zarządu PSEP, adwokat,
Grzegorz Borek – adwokat,
Agnieszka Świderek – prezeska PSEP, asystentka członka Krajowej Rady Sądownictwa


listopad

PSEP opracował stanowisko w sprawie przeciwko Panu Endy’emu Gęsinie-Torres, oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 Kodeksu karnego, rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod sygnaturą akt XV K 742/13.

PSEP został dopuszczony do postępowania w tym postępowaniu w charakterze przedstawiciela społecznego na podstawie art. 90 Kodeksu postępowania karnego.

Treść stanowiska tutaj.


WRZESIEŃ

wrzesień

Przy ogromnym zaangażowaniu pani Mariny Hulii PSEP prowadzi w jednostkach penitencjarnych akcję czytania książek dzieciom, oczekującym na widzenie z rodzicem odbywającym karę izolacyjną.

Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem dzieciaków, które dzięki niej mają szansę przełamać szarość penitencjarnych poczekalni bajkową kolorystyką opowiadań i historyjek.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, który przekazując nam książki, umożliwili wprowadzenie tej akcji w życie. Szczególne podziękowania składamy na ręce Firmy Księgarskiej Olesiejuk. Treść podziękowań tutaj.


2 września 2013

PSEP uczestniczy w sprawie karnej przeciwko dziennikarzowi TVN Endy Gęsinie Torres w charakterze przedstawiciela interesu wymiaru sprawiedliwości. Czytaj więcej.


LIPIEC

PSEP opracował uwagi do „Głównych elementów strategii wymiaru sprawiedliwości” opracowanych przez Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Uwagi PSEPu dostępne są tutaj.


CZERWIEC

17-19 czerwca 2013

W dniach 17–19 czerwca 2013 r. przedstawiciele PSEP, Agnieszka Świderek i adw. Krzysztof Cieszkowski, wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu uczestników projektu „Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencja” w Göteborgu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Rekreacyjne dla dziewcząt Guts z Göteborga.

Podczas trzydniowych warsztatów omówiliśmy wyniki działań przeprowadzonych dotychczas w ramach projektu: wnioski płynące z analizy literatury naukowej poświęconej problematyce przemocy i agresji wśród dziewcząt, dane statystyczne dotyczące przestępczości dziewcząt i dane z ankiet przeprowadzonych wśród osób pracujących z dziewczętami, a także regulacje prawne funkcjonujące w poszczególnych państwach i znajdujące zastosowanie wobec dziewcząt stosujących przemoc.

Zbiorczy raport z analizy krajowej literatury naukowej z zakresu zachowań przemocowych dziewcząt w siedmiu państwach partnerskich (I etap projektu) jest dostępny w języku angielskim na oficjalnej stronie projektu www.daphne-vip.com.

Celem tego opracowania jest przedstawienie głównych przyczyn i natury zachowań przemocowych wśród dziewcząt, nie zaś krytyczna analiza badań naukowych czy polemika z poglądami na temat omawianego zjawiska.

Zbiorczy raport prezentujący dane statystyczne i wyniki ankiet przeprowadzonych wśród osób pracujących z dziewczętami (etap II projektu) jest także dostępny na oficjalnej stronie projektu.

Mając na uwadze praktyczny wymiar projektu „Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencja” oraz planowany rezultat naszej współpracy, jakimi ma być opracowanie rekomendacji w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród dziewcząt oraz utworzenie zbioru dobrych praktyk, dane otrzymane z pozyskanych statystyk i przeprowadzonych ankiet przeanalizowaliśmy wyłącznie pod kątem trendów, o istnieniu których informują.


MAJ

maj 2013

Raport „Dziewczęta i przemoc – przegląd polskiej literatury fachowej”.


28 maja 2013

W dniu 28 maja 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja na temat przestępczości dziewcząt w Polsce, promująca realizację projektu ”Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencja” wśród przedstawicieli nauki i praktyków zaangażowanych w tę problematykę. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zakład Kryminologii Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej (PSEP).

Prezeska PSEP Agnieszka Świderek zapoznała zebranych z ogólnymi założeniami projektu oraz planem jego wdrażania i poinformowała o dotychczas zrealizowanych przedsięwzięciach: analizie krajowej literatury naukowej poświęconej problematyce przemocy i agresji wśród dziewcząt, raporcie o prawnych regulacjach mogących znaleźć zastosowanie wobec dziewcząt dopuszczających się czynów przemocowych, a także o próbie określenia skali omawianego zjawiska poprzez badanie dostępnych statystyk kryminalnych i przeprowadzenie ankiety wśród osób pracujących na co dzień z młodzieżą.

O tym, jak zjawisko stosowania przemocy przez dziewczęta zostało opisane w literaturze naukowej mówiła członkini PSEP Ewa Kania-Łuczak. Omawiając wyłaniający się z przeanalizowanych badań schemat powstawania zachowań agresywnych, prelegentka podkreśliła, że szczególny wpływ na ich pojawianie się ma środowisko rodzinne nastolatek – problemy alkoholowe, długotrwałe bezrobocie rodziców, rodziny rozbite lub patologiczne.

Adwokat Krzysztof Cieszkowski, członek zarządu PSEP, omówił dane statystyczne pochodzące z zasobów Ministerstwa Sprawiedliwości i Komendy Głównej Policji. Zwrócił uwagę, że statystyki ministerialne potwierdzają nieznaczny ale sukcesywny wzrost zachowań przestępczych wśród dziewcząt.

Z twierdzeniami o wzroście przestępczości wśród dziewcząt polemizował Ireneusz Stawiński, zastępca Dyrektora Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy i wychowawca w tej placówce. Stwierdził bowiem, że na czterdzieści miejsc przewidzianych w Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy od dwóch lat stan osobowy utrzymuje się na niezmiennym poziomie około trzydziestu wychowanek. Wysnuł więc wniosek, że przestępczość dziewcząt wcale nie jest w stanie wzrostu. Zaznaczył jednak, iż zaistniała sytuacja może być efektem zmiany polityki orzeczniczej w sądach, w rezultacie której do zakładów poprawczych kierowanych jest mniej dziewcząt. Prelegent omówił przestępstwa popełniane najczęściej przez wychowanki reprezentowanej przez niego placówki, metody pracy resocjalizacyjnej i skuteczność podejmowanych oddziaływań wychowawczych.

Podczas drugiej części konferencji doktorantka WPiA UW Małgorzata Dziewanowska oraz prezeska fundacji PO DRUGIE Agnieszka Sikora zapoznały zgromadzonych z problematyką małoletniego macierzyństwa osób umieszczonych w zakładach poprawczych. Małgorzata Dziewanowska omówiła prawne regulacje znajdujące zastosowanie do niepełnoletnich dziewcząt w zakresie ochrony ich zdrowia seksualnego, prawa decydowania o swoim zdrowiu i do uzyskania informacji o jego stanie, a także kwestię władzy rodzicielskiej i możliwości decydowania o losie dziecka przez nieletnią matkę przebywającą w zakładzie poprawczym. Agnieszka Sikora zwróciła natomiast uwagę na luki w prawnej regulacji pobytu nieletnich matek w zakładach poprawczych. Podkreśliła, że dzieci tych dziewcząt są im bardzo często odbierane z przeznaczeniem do adopcji. Nieletnie matki pozostawia się zaś bez specjalistycznej opieki, narażając je na traumy związane z przeżytym doświadczeniem.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się debata prowadzona przez studenta WPiA UW i MISH Mateusza Grzybickiego. w dyskusji, poza prelegentami, wzięli udział m.in. kurator Lilianna Bednarczyk, dr hab. Michał Fajst, dr Agnieszka Gutkowska, dr hab. Prof. UW Monika Płatek, dr Dagmara Woźniakowska-Fajst.

Za treść wystąpień wygłoszonych w ramach konferencji odpowiedzialność ponoszą wyłącznie prelegenci. Komisja Europejska, współfinansująca projekt ”Dziewczęta i przemoc – interwencje i prewencje”, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje przekazane podczas wystąpień ani za ich dalsze wykorzystywanie.


KWIECIEŃ

16 kwietnia 2013

Zapraszamy na premierę bloga Draki-z-Paki.pl

Blog prowadzony jest przez Marinę i Zbyszka - parę, której uczucie przenika mury... więzienia. Jak oswoić kraty w miłości? Jak być blisko z dala od siebie? Co robić tu, gdy drugie jest tam?

Spotkanie promujące bloga Draki-z-Paki.pl poprowadzi członkini PSEP, prof. Monika Płatek.


11-13 kwietnia 2013

W dniach 11-13 kwietnia 2013 r. trenerzy PSEP przeprowadzą zajęcia m.in. z prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, a także z zakresu praw człowieka i sprawiedliwości naprawczej dla uczestników szkolenie ”Edukacja prawna w podstawie programowej” zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem szkolenie jest wsparcie nauczycieli odpowiedzialnych za wdrażanie edukacji prawnej w szkole (nauczycieli konsultantów i specjalistów ośrodków doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz nauczycieli przedmiotów zawierających edukację prawną w podstawie programowej).

Szczególne podziękowania składamy na ręce pani Iwony Kurowskiej za fachowe zorganizowanie całego przedsięwzięcia.

Trenerzy PSEP:
Ewa Kania-Łuczak – prawniczka, konsultantka Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i redaktorka tekstów prawnych Presspublica
Krzysztof Cieszkowski – członek zarządu PSEP, adwokat
Grzegorz Borek – doktorant WPiA UW, aplikant adwokacki
Agnieszka Świderek – prezeska PSEP, asystentka członka Krajowej Rady Sądownictwa

LUTY

11 luty 2013

Ruszył ponadnarodowy program ”Dziewczęta i przemoc - interwencje i prewencja”, w którego realizacji uczestniczy PSEP!!! Spotkanie organizacyjne partnerów projektu odbyło się w dniach 11-13 lutego 2013 r. w Oslo (Norwegia). PSEP reprezentowały prezeska Agnieszka Świderek i członkini prof. Monika Płatek.

Więcej o realizacji projektu czytaj w zakładce daphne.